Algemene Voorwaarden

Download
Algemene Voorwaarden De ScheidingsWeg
Algemene_Voorwaarden_DeScheidingsWeg.pdf
Adobe Acrobat document 390.3 KB

Artikel 1. Definities

1.1

Genoemde tarieven zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

1.2

De ScheidingsWeg is als besloten vennootschap Clipu Holding B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Venlo onder nummer 66271525, alwaar deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd.

1.3

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Artikel 2. Algemeen

2.1

De dienstverleningsovereenkomst heeft betrekking op het begeleiden van de opdrachtgever door De ScheidingsWeg gedurende het scheidingsproces.

2.2

De algemene voorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en De ScheidingsWeg. Van deze algemene voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken.

2.3

De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4

Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de bijbehorende overeenkomst nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en overeenkomst volledig van toepassing. De ScheidingsWeg en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.5

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De ScheidingsWeg en een opdrachtgever waarop De ScheidingsWeg deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.6

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met De ScheidingsWeg, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 3. Aanvang, beëindiging en opzegging

3.1

De overeenkomst tussen partijen vangt aan na mondelinge of schriftelijke bevestiging van de dienstverleningsovereenkomst.

3.2

De overeenkomst eindigt twee maanden na: inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand, de officiële beëindiging van het geregistreerd partnerschap of na ondertekening van het convenant bij beëindiging samenleving, tenzij partijen een latere datum overeenkomen.

3.3

De ScheidingsWeg is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

- Na het sluiten van de overeenkomst De ScheidingsWeg ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

- Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

3.4

Voorts is De ScheidingsWeg bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3.5

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De ScheidingsWeg op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien De ScheidingsWeg de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

3.6

Na opzegging van de dienstverleningsovereenkomst door opdrachtgever veroorzaakt door andere dan hierboven genoemde redenen betekent geen restitutie van gelden voor al geleverde of gefactureerde diensten.

 

Artikel 4. Kosten en tarieven

4.1

Tenzij anders vermeld gelden de prijzen (het vaste tarief en/of het uurtarief) in overeenstemming met de dienstverleningsovereenkomst.

4.2

Indien sprake is van werkzaamheden tegen een overeengekomen uurtarief, dan worden de daadwerkelijk bestede uren in rekening gebracht, inclusief eventueel gemaakte reisuren.

4.3

Kosten die door ingeschakelde derden aan opdrachtgever in rekening worden gebracht, worden rechtstreeks door opdrachtgever aan ingeschakelde derden voldaan.

4.4

Daarnaast mag De ScheidingsWeg het tarief verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan De ScheidingsWeg, dat in redelijkheid niet van De ScheidingsWeg mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief. De ScheidingsWeg zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het tarief in kennis stellen. De ScheidingsWeg zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

Artikel 5. Dienstverlening

5.1

De ScheidingsWeg draagt zorg voor de begeleiding van het scheidingsproces van opdrachtgever. De volgende activiteiten worden uitgevoerd: het voeren van een intakegesprek, opstellen en (doen) uitvoeren van een actieplan, inplannen en opvolgen van afspraken, stand van zaken en voortgang bespreken, voeren van een evaluatiegesprek.

5.2

De ScheidingsWeg zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de kundigheid die opdrachtgever redelijkerwijs van De ScheidingsWeg mag verwachten. De ScheidingsWeg kan evenwel niet instaan voor het bereiken van een enig beoogd resultaat.

5.3

De ScheidingsWeg draagt zorg voor tijdige inschakeling van de juiste expertise, waardoor het scheidingsproces zo optimaal mogelijk verloopt. Deze expertise kan gericht zijn op het gebied van juridische zaken, financieel, onroerend goed, verzekeringen, maatschappelijk werk, etc.

5.4

Opdrachtgever zal slechts na nadrukkelijk overleg met De ScheidingsWeg zelfstandig zorg dragen voor het inschakelen van de juiste expertise op een specifiek gebied.

5.5

Alle in overleg met opdrachtgever ingeschakelde derden worden door De ScheidingsWeg in naam van en voor rekening van opdrachtgever ingeschakeld. Opdrachtgever blijft te allen tijde gehouden de facturen van derden tijdig te voldoen.

5.6

Opdrachtgever staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan De ScheidingsWeg verstrekte gegevens, middelen en voorzieningen. De ScheidingsWeg is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De ScheidingsWeg is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens e.d., tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De ScheidingsWeg kenbaar behoorde te zijn.

5.7

Opdrachtgever is gehouden De ScheidingsWeg onverwijld te informeren omtrent wijzigingen in de verstrekte gegevens e.d., dan wel andere feiten en omstandigheden, die in verband met de uitvoering van belang kunnen zijn.

5.8

De ScheidingsWeg bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De ScheidingsWeg het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

6.1

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De ScheidingsWeg zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Bedoelde wijziging of aanvulling van de overeenkomst geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

6.3

Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal De ScheidingsWeg de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

6.4

Indien een vast tarief is overeengekomen zal De ScheidingsWeg daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit tarief tot gevolg heeft.

 

Artikel 7. Facturering en betaling

7.1

Facturering van de begeleiding vindt plaats onmiddellijk na de eerste actie door De ScheidingsWeg ten behoeve van opdrachtgever.

7.2

Facturering van werkzaamheden tegen uurtarief vindt plaats nadat de werkzaamheden zijn verricht.

7.3

Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek, korting of verrekening door storting of overmaking op de door De ScheidingsWeg aangegeven bank- of girorekening. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

7.4

Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend.

7.5

Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met betrekking van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Zodra De ScheidingsWeg zich genoodzaakt ziet haar vordering aan derden ter incasso over te dragen, is opdrachtgever gehouden een vergoeding te voldoen van 15% van de hoofdsom, onverminderd het recht de volledige schade te vorderen.

7.6

Ingeval de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen kan De ScheidingsWeg weigeren haar werkzaamheden uit te voeren en kan zij deze opschorten of staken. De ScheidingsWeg is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als het gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.

 

Artikel 8. Geheimhouding

8.1

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

8.2

De opdrachtgever verplicht zich eveneens alle relevante informatie rondom de scheiding inzichtelijk te maken voor De ScheidingsWeg met als doel het scheidingsproces zo goed mogelijk te laten verlopen.

8.3

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en De ScheidingsWeg zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is De ScheidingsWeg niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 9. Overmacht

9.1

Ingeval van overmacht zal De ScheidingsWeg daarvan onverwijld melding doen aan de opdrachtgever.

9.2

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

9.3

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De ScheidingsWeg geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De ScheidingsWeg niet in staat is de verplichtingen na te komen.

9.4

De ScheidingsWeg heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat De ScheidingsWeg zijn verplichtingen had moeten nakomen.

9.5

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

9.6

Voor zover De ScheidingsWeg ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De ScheidingsWeg gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 10. Verzuim van de opdrachtgever

10.1

Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van de dienstverlening door verzuim van de opdrachtgever wordt vertraagd, kunnen door De ScheidingsWeg de bestede uren op basis van het vermelde uurtarief in rekening worden gebracht.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1

Indien De ScheidingsWeg aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

11.2

De aansprakelijkheid van De ScheidingsWeg voor schade van de opdrachtgever, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is beperkt tot maximaal tweemaal het bedrag van het tarief, dat door De ScheidingsWeg aan de opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen, met dien verstande dat daarbij alleen het honorarium in aanmerking wordt genomen dat betrekking heeft op de laatste drie maanden waarin die werkzaamheden zijn verricht. De eventueel door De ScheidingsWeg aan de opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van De ScheidingsWeg in voorkomend geval door verzekering is gedekt, althans tot maximaal het bedrag van euro 10.000,= voor zover bedoelde verzekering in voorkomend geval geen dekking zou verlenen. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van De ScheidingsWeg. Onder De ScheidingsWeg zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen zijn werknemers alsmede eventuele door hem bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

11.3

De ScheidingsWeg is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 5.6 voortvloeiende informatieverplichting of doordat de door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor hij krachtens artikel 5.7 instaat, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijkt te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker.

11.4

De ScheidingsWeg is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van De ScheidingsWeg.

11.5

De ScheidingsWeg is overigens steeds bevoegd de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.

11.6

De ScheidingsWeg is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van De ScheidingsWeg.

 

Artikel 12: Onderzoek, reclames

12.1

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan De ScheidingsWeg. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat De ScheidingsWeg in staat is adequaat te reageren. Een reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, behoudens voor zover De ScheidingsWeg aan opdrachtgever schriftelijk te kennen heeft gegeven dat deze de reclame (deels) gegrond acht.

12.2

Indien een klacht gegrond is, zal De ScheidingsWeg de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

 

Artikel 13. Vervaltermijn

13.1

Onverminderd het bepaalde in artikel 12 is opdrachtgever gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat De ScheidingsWeg de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks –tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 12.1 is gebeurd- onverwijld schriftelijk aan De ScheidingsWeg kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

 

Artikel 14. Geschillen

14.1

De rechter in de vestigingsplaats van De ScheidingsWeg is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

14.2

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 15. Intellectuele eigendom en auteursrechten

15.1

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt De ScheidingsWeg zich de rechten en bevoegdheden voor die De ScheidingsWeg toekomen op grond van de Auteurswet.

15.2

Alle door De ScheidingsWeg verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van De ScheidingsWeg worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

15.3

De ScheidingsWeg behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 16: Vrijwaringen

 

16.1

De opdrachtgever vrijwaart De ScheidingsWeg aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

16.2

Opdrachtgever vrijwaart De ScheidingsWeg voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door De ScheidingsWeg uitgevoerde opdracht, indien en voor zover De ScheidingsWeg daarvoor krachtens het bepaalde in artikel 16 niet jegens de opdrachtgever aansprakelijk is.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht

17.1

Op deze algemene voorwaarden en de hierbij behorende dienstverleningsovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht en Nederlands Internationaal Privaatrecht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.