Alimentatie

Alimentatieplicht

 

Wat is alimentatieplicht ?

 

Dit is de wettelijke verplichting om een bijdrage te betalen aan uw ex-partner en/of kinderen wanneer zij niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Belangrijkste voorwaarde is wel dat u voldoende inkomen heeft om aan deze verplichting te kunnen voldoen.

 

Wanneer eindigt de alimentatieplicht?

 

Overlijden van één van beide ex-partners.

Als de wettelijke periode of de onderling overeengekomen periode voorbij is.

Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap van de alimentatiegerechtigde partner. Of samenwonen, echter de rechter bepaalt of samenwoners aan de criteria als ware zij gehuwd voldoen

Wie moet alimentatie betalen?

 

 • Partners na een huwelijk of geregistreerd partnerschap;
 • Partners na samenwonen. Echter alleen indien u in het samenlevingscontract hierover afspraken heeft gemaakt.
 • Ouders naar hun kinderen.

 

Maximale alimentatieduur

 

Hoe lang duurt de alimentatieplicht?

 

Er moet allereerst een onderscheid gemaakt worden tussen kinderalimentatie en partneralimentatie.

 

Bij partneralimentatie:

 

Bij een echtscheiding na 1 juli 1994 gelden de volgende wettelijke termijnen:

 

 • Een maximale periode van 12 jaar als er sprake is van een huwelijk met minderjarige kinderen of wanneer er sprake is van een huwelijk zonder kinderen dat langer dan vijf jaar heeft geduurd.
 • Een maximale periode van vijf jaar als het huwelijk niet langer dan vijf jaar heeft geduurd en er geen minderjarige kinderen zijn. De daadwerkelijke periode is net zo lang als de duur van het huwelijk.

 

Partijen zijn echter vrij over deze termijnen afwijkende afspraken te maken, zolang deze maar worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst

 

Bij kinderalimentatie:

 

Kinderalimentatieplicht loopt totdat de kinderen de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Wanneer een kind 18, 19 of 20 jaar is, dan moeten ouders de kosten van levensonderhoud en studiekosten betalen; dit noemt men een voortgezette onderhoudsplicht. Overigens wordt de afspraak over het betalen van alimentatie wanneer het kind 18 jaar wordt, vervangen door een afspraak tussen de betalende ouder en het kind zelf.

 

 

Berekening partneralimentatie

 

Wat zijn tremanormen?

 

Het rapport Alimentatienormen vast, ook wel het tremarapport of de tremanormen genoemd bevat de normen en richtlijnen die rechters kunnen gebruiken bij het bepalen van de bedragen die horen bij de draagkracht en de behoefte, wanneer het gaat om het vaststellen van de alimentatie. Het rapport dient ervoor om meer rechtsgelijkheid en rechtszekerheid, dus uniformiteit te scheppen op het gebied van de bepaling van de hoogte van de alimentatie. Uitgangspunt is in ieder geval dat de alimentatieplichtige voor zichzelf een bedrag ter hoogte van het bestaansminimum plus een redelijk deel van de resterende draagkrachtruimte moet kunnen houden. Een deel van dit bedrag is beschikbaar voor alimentatie: eerst voor de eventuele kinderen en wanneer er een bedrag overblijft, voor de alimentatiegerechtigde.

 

Hoogte van de partneralimentatie ?

 

U bent vrij om in onderling overleg een bedrag vast te stellen en de voorwaarden met betrekking tot aanpassing van dit bedrag in de toekomst. Dit wordt dan vastgelegd in het echtscheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst van het geregistreerd partnerschap.

 

 • Indien de rechter dit bepaalt, wordt met een drietal factoren rekening gehouden. De hoogte van de partneralimentatie wordt bepaald door de behoefte, de verdiencapaciteit en de draagkracht.
 • Behoefte: het bedrag wat nodig is voor een gelijkblijvende levensstandaard.
 • Verdiencapaciteit: de aanwezigheid van eigen inkomsten en de mogelijkheid om een eigen inkomen te gaan verdienen.
 • Draagkracht is afhankelijk van de verdiensten en de lasten die de partner die alimentatie moet betalen heeft.

Partneralimentatie is nooit hoger dan de behoefte en wordt anderzijds beperkt door de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen. De precieze berekening vindt plaats op basis van de Trema normen.

 

 

Kinderalimentatie

 

Hoogte van de kinderalimentatie ?

 

Wanneer de ouders in onderling overleg afspraken maken over de hoogte van de kinderalimentatie, zal de rechter nog wel controleren of het afgesproken bedrag niet te laag is. Wanneer dit wel te laag zou zijn, dan zal de rechter een hoger bedrag vaststellen. In het geval dat de ouders niet tot afspraken over de hoogte van de kinderalimentatie kunnen komen, dan zal de rechter per kind op basis van de geldende Tremanormen een bedrag vaststellen. Er wordt uitgegaan van de behoefte van de kinderen en dat is het bedrag dat nodig is om ervoor te zorgen dat kinderen na de scheiding op financieel gebied niet op achteruitgaan. Er wordt gekeken of het bedrag ook daadwerkelijk betaald kan worden en wat het aandeel van beide ouders in de kosten van levensonderhoud van de kinderen zal moeten zijn. Belangrijk hierbij is ook het bedrag dat fiscaal aftrekbaar is voor de alimentatieplichtige. De Minister van Justitie bepaalt elk jaar, met welk percentage de kinderalimentatie wordt verhoogd.

 

 

Mijn kind is meerderjarig, en nu?

 

Vanaf de leeftijd van 18 jaar, dient de kinderalimentatie overigens met het kind zelf overeen te zijn gekomen en aan hem/haar betaald te worden.

 

 • De onderhoudsplicht van de ouders naar van hun kinderen van 18 tot en met 20 jaar blijft bestaan, of het kind studeert, werkt of uitwonend is.
 • De hoogte van de bijdrage in het onderhoud naar de kinderen toe hangt ook af van de eigen inkomsten van het kind.
 • Ouders zijn niet aansprakelijk voor schulden van een kind van 18 jaar of ouder.
 • Van kinderen die gaan huwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, wordt de partner in eerste instantie onderhoudsplichtig. De onderhoudsplicht van de ouders duurt echter onverminderd voort.

 

Wanneer een kind 18, 19 of 20 jaar is, dan moeten ouders bijdragen in de kosten van levensonderhoud en studiekosten. In feite is het dezelfde plicht als die voor kinderen onder de 18 jaar geldt, en die in dat geval de onderhoudsplicht betreffende opvoeding en verzorging wordt genoemd. Vanaf de leeftijd van 18 jaar tot en met 20 jaar kan het alimentatiebedrag, lager worden als het kind eigen inkomsten heeft of een studiefinanciering ontvangt.

 

Studiefinanciering en kinderalimentatie?

 

De Informatie Beheer Groep bepaalt de ouderlijke bijdrage die het bedrag vormt dat de ouders kunnen bijdragen in de school- of studiekosten en levensonderhoud van hun kind. Deze ouderlijke bijdrage wordt gebaseerd op het inkomen van de ouders. De ouders zijn echter niet verplicht om dit bedrag ook daadwerkelijk bij te dragen en er staan geen sancties op het niet betalen, dit is echter een zeer zwaarwegend advies. Het kind kan proberen meer studiefinanciering te krijgen door een beroep te doen op de regeling inzake weigerachtige ouders. Men hoeft overigens niet bovenop de kinderalimentatie nog eens de ouderlijke bijdrage te betalen. In de praktijk zal men moeten kijken naar het eventuele verschil tussen ouderlijke bijdrage en de kinderalimentatie. Dat wat de ouderlijke bijdrage hoger is dan de kinderalimentatie kan men dan extra gaan betalen.

 

 

Inkomen ex-partners na scheiding

 

Bijstand

 

Wanneer bij een scheiding of een ontbinding van een huwelijk de rechter de hoogte aan partneralimentatie vaststelt, houdt hij of zij altijd rekening met de behoefte van de ene en de draagkracht van de andere ex-partner. Als ex-partners samen alimentatie hebben afgesproken, kan het zijn dat er niet volledig rekening is gehouden met de behoefte van de ene en de draagkracht van de andere ex-partner. Maar in beide gevallen kan het bedrag aan alimentatie niet genoeg zijn om in het levensonderhoud van de ex-partner die alimentatie krijgt te voorzien. Als die ex-partner daarnaast geen of te weinig andere inkomsten of vermogen heeft, kan zij of hij een verzoek om een aanvullende bijstandsuitkering indienen bij de Sociale Dienst in de eigen woonplaats.

 

Verhaal

 

Vraagt de ene ex-partner bij de scheiding of enige tijd na de scheiding een bijstandsuitkering aan, dan gaat de Gemeentelijke Sociale Dienst na in hoeverre de andere ex-partner onderhoudsplichtig is en of uitgekeerde bijstand op hem of haar kan worden verhaald. De Gemeentelijke Sociale Dienst vraagt daarvoor de ex-partner op wie verhaald kan worden om alle financiële gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de beoordeling. Daarna stelt de Gemeentelijke Sociale Dienst vast welk bedrag verhaald gaat worden en vraagt dat bedrag binnen 30 dagen te betalen. Als de ex-partner op wie wordt of gaat worden verhaald het daar niet mee eens is en niet betaalt, vraagt de Gemeentelijke Sociale Dienst aan de rechter bij de rechtbank om de betaling dwingend op te leggen. Dit kan de Gemeentelijke Sociale Dienst ook doen, als de situatie van de betalende ex-partner zo is gewijzigd, dat op hem of haar een groter deel van de uitgekeerde bijstand zou kunnen worden verhaald. Natuurlijk kan de betalende ex-partner ook om vermindering vragen, als de eigen situatie zo is gewijzigd dat het verhaalde bedrag niet meer redelijk is.